Przedszkole nr 15 w Koszalinie

'Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat'

Robert Fulghum.

Trudny wybór

Może za kilka miesięcy po raz pierwszy poślesz dziecko do przedszkola, a może chodzi tam już kolejny rok. Tak czy inaczej, pewnie czasami się zastanawiasz, czy to dobre miejsce dla twojego malucha. Chcielibyśmy ci pomóc w dokonaniu takiej oceny.

Czytaj

Nasze atuty

Wszystkich pracowników Przedszkola obowiązuje przestrzeganie "Procedury dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu."
Wysoko kwalifikowana kadra, która stale podnosi poziom swoich kwalifikacji
Ekologia
Jesteśmy przedszkolem o profilu ekologicznym.
Zaplecze
Dobrze wyposażone sale, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko też ma swoje prawa!

Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie, dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwoju jego osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia losu..

Czytaj

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI
W PRZEDSZKOLU NR 15 W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

 • 1

 

 1. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 2. Osoby zatrudnione niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym osoby znajdujące się na praktykach, stażach, pracach publicznych oraz wszelkich umowach cywilnoprawnych mają obowiązek stosować rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, maseczki jednorazowe lub wielokrotnego użytku, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków przez placówkę, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz przyłbice i wszelkie wytyczne określone w niniejszym zarządzeniu.
 3. Wobec osób zatrudnionych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wprowadza się obowiązek codziennego pomiaru temperatury przed dopuszczeniem do pracy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zakażenia (temperatura, kaszel, duszności, brak odróżniania smaków, jadłowstręt) należy powstrzymać pracownika od pracy i zalecić konsultację medyczną.
 4. Robotnik prac lekkich, nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 5. Pracownicy mają obowiązek regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dokonać dezynfekcji dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem, a wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie minimum raz na godzinę i starannie sprzątane przy użyciu wody z detergentem oraz dezynfekowane przynajmniej raz dziennie po opuszczeniu sal przez dzieci i pracowników oraz każdorazowo w sytuacjach podejrzenia wystąpienia zagrożenia.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Maski wielokrotnego użytku, są dopuszczalne do zastosowania, wyłącznie pod rygorem wypełnienia przez pracodawcę warunków określonych w zarządzeniu nr 5 z dnia 8.05.2020r. w sprawie wydania pracownikom środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

 

 • 2

 

 1. W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych należy biurka w pomieszczeniu ustawić w taki sposób, by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 2 m.
 2. Praca na stanowiskach robotniczych powinna być zorganizowana w taki sposób, aby odległość pomiędzy dwoma najbliższymi pracownikami była nie mniejsza niż 2 m, w przeciwnym razie pracownicy powinni pracować z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.
 3. W przypadku obsługi maszyn w pomieszczeniach kuchni, kiedy z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie odległości 2 m pomiędzy dwiema najbliższymi osobami obsługującymi to urządzenie, należy równoważyć brak zachowania tej odległości wyposażeniem pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

 

 • 3

 

 1. W placówce należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa oznakowaną linią o barwie żółto- czarnej, do granic której mogą zbliżać się osoby postronne w tym rodzice dzieci, będących pod opieką placówki oraz od strony zaplecza kuchennego, dostawcy.
 2. Wejście rodziców do placówki jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach wyłącznie pod warunkiem stosowania maseczek i rękawiczek oraz przeprowadzenia dezynfekcji specjalnym płynem o zawartości alkoholu nie mniej niż 60%, zabezpieczonego tuż przy granicy strefy bezpieczeństwa.
 3. Nakłada się obowiązek bezdotykowego sprawdzania temperatury dzieciom przed ich wejściem do placówki i przynajmniej raz w czasie ich przebywania. W razie temperatury przewyższającej 37 stopni Celsjusza, placówka może odmówić przyjęcia dziecka do opieki, a w razie stwierdzenia podwyższenia temperatury ciała w ciągu dnia lub innych objawów w postaci duszności, kaszlu, jadłowstrętu, obniżenia samopoczucia nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora placówki oraz rodziców (opiekunów prawnych). W razie potwierdzenia zagrożenia zakażeniem rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do współdziałania z Dyrekcją przedszkola i przekazania stosownej informacji w tej sprawie, natomiast Dyrektor ma obowiązek zawiadomić odpowiednią placówkę stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organ prowadzący.
 4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 5. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 6. W grupie może przebywać do 12 dzieci w uzasadnionych przypadkach za zgodą Organu Prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2.
 7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (pluszowe zabawki, dywany, tekturowe układanki itp.)
 8. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze itp. Należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 10. W placówce do odwołania nie będzie organizowane leżakowanie.
 11. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci zabawek i jakichkolwiek innych przedmiotów z zewnątrz do placówki.
 12. Wprowadza się zakaz mycia zębów w przedszkolu.
 13. Dziecko po wejściu do sali od razu myje ręce. Czynność tę powtarzamy np. przed posiłkiem, po wyjściu z toalety i po powrocie z ogrodu.
 14. Dopuszcza się korzystanie przez dzieci z ogrodu przedszkolnego pod warunkiem codziennego porannego przeprowadzenia dezynfekcji sprzętów znajdujących się w ogrodzie i wyłączenia poprzez oznakowanie taśmą o barwie biało-czerwonej sprzętów, których dezynfekcji nie dokonano lub z innych przyczyn nie mogą być dopuszczone do użytkowania. W razie braku możliwości dokonywania dezynfekcji do czasu odwołania przez organy państwa, zakazu korzystania z placów zabaw i miejsc aktywności zbiorowej, zakazuje się wychodzenia przez pracowników z grupami przedszkolnymi do ogrodu.
 15. Wychodzące grupy do ogrodu nie mogą się ze sobą kontaktować. Dzieci przemieszczają się bez kontaktu z kolegą.
 16. Ze względu na wytyczne zobowiązujące do zachowania odległości 2 m pomiędzy osobami poruszającymi się w grupie nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola np. spacer do parku).
 • 4

 

 1. Wszystkie nauczycielki zobowiązuje się do przestrzegania procedury postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującej nauczycieli.
 2. Wszystkie pomoce nauczyciela zobowiązane są do przestrzegania procedury postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującej pomoce nauczyciela.
 3. Wszyscy pracownicy kuchni zobowiązani są do przestrzegania procedury postępowania w okresie zagrożenia koronawirusem obowiązującej pracowników kuchni.

 

 • 5

 

 1. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem pracownika na liście stanowiącej załącznik do zarządzenia.
 2. Zobowiązuje się pracowników do zgłaszania Dyrektorowi placówki każdorazowo przypadku podejrzenia zaistnienia sytuacji zagrożenia lub powzięcia informacji o potencjalnym zagrożeniu, które mogłoby narazić pracowników, podopiecznych, rodziców lub inne osoby na zakażenie wirusem COVID 19.
 3. Dyrektor placówki wyznacza miejsce, w którym w razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia dziecka (ataku kaszlu, duszności, podwyższonej temperatury, jadłowstrętu) zostanie umieszczone dziecko wraz z opiekunem, do czasu odebrania przez rodziców (opiekunów prawnych).

Nasze osiągnięcia!

 • Zielony Certyfikat
   
 • Dnia 10 listopada 2009.r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania Zielonych Certyfikatów I i II stopnia.

 • Czytaj

 • Zielona Flaga
   
 • "Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools.

 •  
 • Promotor Ekologii
   
 • WYRÓŻNIENIE dla Przedszkola nr 15 w Narodowym Konkursie Ekologicznym.

 • Czytaj

 • Młody Menager Środowiska
 • W roku szkolnym 2008/2009r. i 2009/2010r. Przedszkole brało udział w ogólnopolskim programie Młody Menager Środowiska 2.

 • Czytaj

Warto odwiedzić

 • Ptasia Gospoda

  Ptasia Gospoda

  W ramach ubiegania się o Zielony Certyfikat przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia pt: "Ptasia gospoda pod rokitnikiem".

  Ptasia Gospoda

 • Recykling

  Recykling

  W przedszkolu podejmowane są liczne inicjatywy o charakterze ekologicznym.

  Recykling

 • 1