PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I ZDROWIA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU
W PRZEDSZKOLU

 

Koszalin; sierpień 2012r.

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606,z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
 • Statut Przedszkola Nr 15 w Koszalinie.

 

II. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunkówa. lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” i „Instrukcji dobrej praktyki higienicznej”.
 5. Dzieci są przyprowadzane o przedszkola od godz. 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz przepisy sanitarne, drzwi przedszkola są zamykane w godz. od 8.30 do 14.30.
 8. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 9. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii w tym łańcuszków i bransoletek.
 10. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 11. Podczas spotkań, wyjazdów integrujących grupę, w których uczestniczą wszyscy rodzice, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samodzielnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samodzielnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje nimi rodzicówa. dzieci.
 13. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.
 14. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 15. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 16. Przy przemieszczaniu się grupy np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają po korytarzach, natomiast po schodach przechodzą pojedynczo, trzymając się poręczy. Nauczyciel obowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
 17. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez woźnego. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 18. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie nauczyciele przestrzegają „Regulaminu korzystania z ogrodu przedszkolnego”.
 19. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki lub wyjścia poza teren, podpisana przez dyrektora.
 20. Organizacja wycieczek wyjazdowych i pieszych przebiega zgodnie z przyjętym „Regulaminem organizacji wycieczek przedszkolnych” oraz „Procedurą organizacji wycieczki bądź spaceru”.
 21. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W tej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie nauczycielowi w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 22. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
  • zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola ;
  • zawsze, gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.

 

III. ZDROWIE

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. W sytuacjach nagłych gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 14. Przyprowadzenie dziecko do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 15. Zabrania się przynoszenia do przedszkola ciast z kremem, bitą śmietaną. Dopuszcza się ciasta kruche, drożdżowe, pierniki, ciastka i słodycze zakupione w sklepie.

 

IV. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmiany w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2012r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Przestaje obowiązywać „Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu” z roku 2006.