Planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego oraz z następującymi programami:

 • Program wychowania przedszkolnego: "Zanim będę uczniem” E. Tokarska; J. Kopała,
 • Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych” E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Program edukacji językowej dzieci” prof. dr hab. B. Rocławski.

  Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.

  W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Nasza wizja:
 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów;
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola;
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania;
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
Nasza misja:
 • Przedszkole:
 • Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne;
 • Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.