Przedszkole nr 15 w Koszalinie

'Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat'

Robert Fulghum

Trudny wybór

Może za kilka miesięcy po raz pierwszy poślesz dziecko do przedszkola, a może chodzi tam już kolejny rok. Tak czy inaczej, pewnie czasami się zastanawiasz, czy to dobre miejsce dla twojego malucha. Chcielibyśmy ci pomóc w dokonaniu takiej oceny.

Czytaj

Zajęcia dodatkowe:

We wszystkich grupach prowadzony jest język angielski. W grupach dzieci 5 i 6 letnich prowadzone są zajęcia z logopedą. Zajęcia te są finansowane przez przedszkole.

 

Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające organizowane przez Agencję Kulturalno - Usługową 'ARTOS'

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I ZDROWIA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU
W PRZEDSZKOLU

 

Koszalin; sierpień 2012r.

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606,z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
 • Statut Przedszkola Nr 15 w Koszalinie.

 

II. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunkówa. lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” i „Instrukcji dobrej praktyki higienicznej”.
 5. Dzieci są przyprowadzane o przedszkola od godz. 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
 6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz przepisy sanitarne, drzwi przedszkola są zamykane w godz. od 8.30 do 14.30.
 8. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 9.  Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii w tym łańcuszków i bransoletek.
 10. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 11. Podczas spotkań, wyjazdów integrujących grupę, w których uczestniczą wszyscy rodzice, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samodzielnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samodzielnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje  nimi rodzicówa. dzieci.
 13. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.
 14. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 15. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 16. Przy przemieszczaniu się grupy np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają po korytarzach, natomiast po schodach przechodzą pojedynczo, trzymając się poręczy. Nauczyciel obowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
 17. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez woźnego. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 18. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie nauczyciele przestrzegają „Regulaminu korzystania z ogrodu przedszkolnego”.
 19. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki lub wyjścia poza teren, podpisana przez dyrektora.
 20. Organizacja wycieczek wyjazdowych i pieszych przebiega zgodnie z przyjętym „Regulaminem organizacji wycieczek przedszkolnych” oraz „Procedurą organizacji wycieczki bądź spaceru”.
 21. Nauczycielowi  nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W tej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie nauczycielowi w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 22. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
  • zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola ;
  • zawsze, gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.

 

III. ZDROWIE

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
 3.  Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. W sytuacjach nagłych gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel jest  zobowiązany do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 14. Przyprowadzenie dziecko do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 15. Zabrania się przynoszenia do przedszkola ciast z kremem, bitą śmietaną. Dopuszcza się ciasta kruche, drożdżowe, pierniki, ciastka i słodycze zakupione w sklepie.

 

IV. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmiany w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2012r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Przestaje obowiązywać „Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu” z roku 2006.

Może za kilka miesięcy po raz pierwszy poślesz dziecko do przedszkola, a może chodzi tam już kolejny rok. Tak czy inaczej, pewnie czasami się zastanawiasz, czy to dobre miejsce dla twojego malucha. Chcielibyśmy ci pomóc w dokonaniu takiej oceny.

Dobre przedszkole to po prostu miejsce, do którego bardzo lubi się przychodzić. Jeżeli w piątek twój maluch martwi się, że przez następne dwa dni będzie musiał siedzieć w domu, jeżeli często i radośnie opowiada o swojej grupie, jeżeli widzisz, że przedszkole wpływa na niego pozytywnie - masz do czynienia z dobrym przedszkolem.

Przedszkole jest dla kilkulatka miejscem o niezwykłym znaczeniu. To taka zastępcza mama, której powierzamy nasze małe i bezradne dziecko. Właśnie w przedszkolu stawia swoje pierwsze kroki na drodze społecznego rozwoju. To bardzo ważne, żebyśmy mieli przekonanie, że oddajemy je w dobre ręce.

Zastanów się, w jakim stopniu podane stwierdzenia pasują do miejsca, w którym twoje dziecko spędza lub ma spędzać ponad połowę dnia.

Możesz obok każdego z tych zdań stawiać plusy i minusy. Jeżeli w jakiejś dziedzinie przeważają plusy - nie ma powodu do niepokoju, jeżeli jednak dominują minusy, warto się zastanowić, czy nie porozmawiać z wychowawcami lub z dyrektorem na temat zauważonych przez ciebie niedociągnięć.

W jaki sposób odpowiedzieć na te wszystkie pytania?

Jeżeli twój maluch jest już przedszkolakiem, wielu rzeczy dowiesz się od niego. Inne sama zauważysz. Jeśli dopiero zamierzasz posłać dziecko do przedszkola, po prostu pytaj - dyrektora, wychowawców, a przede wszystkim innych rodziców.

Czy przedszkole zapewnia twojemu dziecku dobrą opiekę?

 • Jest tu bezpiecznie.

 • W razie wypadku czy innej awaryjnej sytuacji wszyscy wiedzą, jak się zachować.

 • Jest tu miejsce również dla dzieci niepełnosprawnych.

 • Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (np. te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas czytania bajki).

 • Codziennie jakiś czas dzieci spędzają na świeżym powietrzu.

 • Jedzenie jest smaczne i ładnie podane.

  Jaki kontakt mają dzieci ze swoimi wychowawcami?

 • Widać, że nauczyciele lubią pracować z dziećmi.

 • Dziecko może zawsze spotkać się ze swoim pierwszym przedszkolnym wychowawcą, nawet gdy jest już w innej grupie.

 • Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci, chcą i potrafią im pomagać.

 • Wychowawcy mają ze sobą dobry kontakt (np. często spotykają się i omawiają sprawy dotyczące dzieci).

  Jaką rolę odgrywają w przedszkolu rodzice?

 • Chętnie biorą udział w przedszkolnych uroczystościach, mają dużo pomysłów, służą pomocą.

 • Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.

 • W przedszkolu działa reprezentacja rodziców, która wspiera działanie przedszkola.

 • Wychowawcy lubią rodziców i potrafią z nimi rozmawiać nawet o trudnych problemach.

 • Atmosfera w przedszkolu sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami.

  Jaki jest kontakt przedszkola z rodziną dziecka?

 • Dyrekcja przedszkola i wychowawcy są dostępni w określonych dniach i godzinach.

 • Nauczyciele znają sytuację materialną i rodzinną dzieci i dostosowują swoje działania do tej sytuacji.

  Czy wychowawcy są przygotowani do pracy z dziećmi wyjątkowymi?

 • Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi.

 • Przedszkole w sposób szczególny pracuje z dziećmi utalentowanymi.

  Czy dzieci mają wystarczająco dużo okazji do zabawy?

 • Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci.

 • Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.

 • Kiedy dziecko prosi o pomoc (w zabawie, w rozwiązaniu problemu, w rozstrzygnięciu konfliktu), zawsze ją otrzymuje.

 • Wychowawcy stawiają przed dziećmi wysokie, ale dostosowane do ich możliwości wymagania.

 • Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo pytań, zgłaszają swoje uwagi, są samodzielne.

  Czy przedszkole sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu?

 • W przedszkolu jest duży wybór zajęć twórczych.

 • Dużą wagę przywiązuje się do tradycji (topienie Marzanny, malowanie pisanek itp.).

 • Przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą różnych regionów Polski, daje dzieciom odczuć, że są częścią większej społeczności.

  Czy przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu i moralnemu?

 • Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).

 • Dzieci nie ukrywają swoich emocji, mają poczucie bezpieczeństwa.

 • Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.

 • Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami. Są śmiałe i dumne ze swoich osiągnięć.

 • Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone; dzieci i rodzice znają je. Dzieci rozumieją system kar i nagród. Nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.

 • W przedszkolu w sposób systematyczny dąży się do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.

  Czy przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu?

 • Są sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru i same podejmują decyzje.

 • Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, uczą sztuki negocjacji i kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji.

 • Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać spory między sobą.

 • Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie.

 • Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.

 • Dzieci znają swoje prawa.

 • Dzieci lubią swoje przedszkole i czują się jego ważną częścią.

  Czy przedszkole wyróżnia się czymś szczególnym?

 • Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.

 • W przedszkolnych imprezach biorą udział rodzice i rodzeństwo dzieci.

  Opracowano na podstawie artykułu Moniki Rościszewskiej-Woźniak z książki 'Managment w przedszkolu', wyd. Dr Josef Raabe Spółka Wyd., Warszawa 1997

       Rok szkolny 2017-2018

Grupa I – 3 latki; nauczyciele: Małgorzata Radomska, Bogumiła Wiśniewska
Grupa II – 3 latki; nauczyciele: Anna Szulęcka, Agata Rzebka
Grupa III – 4 latki; nauczyciele: Grażyna Jasicka, Agata Rzebka
Grupa IV – 5 latki; nauczyciele: Maria Woźnicka, Bogumiła Wiśniewska
Grupa V – 5 latki; nauczyciele: Beata Krzewińska, Joanna Rutkowska – Jóźwiak
Grupa VI – 5 latki; nauczyciele: Beata Krawczyk, Joanna Rutkowska – Jóźwiak
Grupa VII – 6 latki; nauczyciele: Ewa Kowalczyk, Łucja Tyrpa
Grupa VIII – 6 latki; nauczyciele: Kłobukowska Ilona, Anna Harasymowicz
Grupa IX – 6 latki; nauczyciele: Joanna Białoskórska, Kłobukowska Ilona
Grupa X – 6 latki; nauczyciele: Renata Kleczkowska, Katarzyna Skryp

 

 

Nasze osiągnięcia!

 • Zielony Certyfikat
   
 • Dnia 10 listopada 2009.r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania Zielonych Certyfikatów I i II stopnia.

 • Czytaj

 • Zielona Flaga
   
 • "Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools.

 •  
 • Promotor Ekologii
   
 • WYRÓŻNIENIE dla Przedszkola nr 15 w Narodowym Konkursie Ekologicznym.

 • Czytaj

 • Młody Menager Środowiska
 • W roku szkolnym 2008/2009r. i 2009/2010r. Przedszkole brało udział w ogólnopolskim programie Młody Menager Środowiska 2.

 • Czytaj